DAG ước đạt lợi nhuận trong tháng 10 và 11 là 15 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

DAG ước đạt lợi nhuận trong tháng 10 và 11 là 15 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

DAG ước đạt lợi nhuận trong tháng 10 và 11 là 15 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Both comments and trackbacks are currently closed.