DAG Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
Tap doan Nhua dong A uy tin khoi nguon tu chat luong
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á(MCK:DAG) trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
Mời quý cổ đông click vào các đường link dưới đây để tải về:
Thông báo mời họp
Đăng ký tham dự
Ủy quyền tham dự
Nội dung và chương trình
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
Báo cáo Hội đồng quản trị
Báo cáo Ban Kiểm soát
Phiếu tham gia ý kiến cổ đông
Tờ trình của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Bài viết thuộc danh mục .

Email us

1900636869