dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á(MCK:DAG) trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á(MCK:DAG) trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

Mời quý cổ đông click vào các đường link dưới đây để tải về:

01-Giaymoihop2017

02-XacnhanthamduDHDCD2017

03-GiayuyquyenthamduDHDCD2017

02 -Noi-dung-chuong-trinh-hop-DHDCD-2017

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

04-Quy-che-to-chuc-ĐHĐCĐ-2017

22 – BAO CAO cua TGD trong DHCD 2016

23 – BAOCAO cua Chu tich HDQT 2016

24 – Bao cao BKS DAG 2016

25 – PhieuthamgiaYkien

06-ToTrinhDHDCD01_2017-ThongquaBaocaotaichinh2016dakiemtoan

07-ToTrinhDHDCD02_2017-ThongquaPAphanphoiloinhuanvachitracotuc2016

08-ToTrinhDHDCD03_2017-Kehoachsanxuatkinhdoan2017

09-ToTrinhDHDCD04_2017-Bosungtaisancodinh-Xaydungcoban2017

12-ToTrinhDHDCD07_2017-UyquyenHDQTTongGiamdoc-chondonvitindung2017

12-ToTrinhDHDCD07_2017-UyquyenHDQTTongGiamdoc-chondonvitindung2017

10-ToTrinhDHDCD05_2017-Uyquyenthuchienthutuckhitraichuchuyendoicophieu2017 (1)

13-ToTrinhDHDCD08_2017-ChapthuanCtyNBHnhanchuyennhuongcophieucuaongNguyenBaHung

14-ToTrinhDHDCD09_2017-ThongquamucthulaoHDQT-BKS2017

15-ToTrinhDHDCD10_2017-UyquyenHDQT-luachon-Dvu-kiemtoan2017

16-ToTrinhDHDCD11_2017-ChutichHDQT-kiemnhiemTGD

10-ToTrinhDHDCD05_2017-Uyquyenthuchienthutuckhitraichuchuyendoicophieu2017 (4)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Email us

Zalo

1900636869