dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Cập nhật, bổ sung )

Đại hội cổ đông

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (cập nhật, bổ sung )

1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

3. Báo cáo HĐQT.

4. Báo cáo TGĐ

5. Báo cáo của BKS

6. Tờ trình ĐHĐCĐ

 6.1 Tờ Trình chi tiết số 1 – Thông qua các Báo cáo HĐQT BTGĐ BKS BCTC

 6.2 Tờ Trình chi tiết số 2 – Thông qua phân phối lợi nhuận 2022

 6.3 Tờ Trình chi tiết số 3 – Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023

6.4 Tờ trình chi tiết số 4 – Thù lao cho HĐQT & BKS

6.5 Tờ trình chi tiết số 5 – Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023

6.6 Tờ trình chi tiết số 6 – Miễn nhiệm bầu bổ sung HĐQT BKS.

6.6 Tờ trình chi tiết số 6 – Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ

6.7 Tờ trình chi tiết số 7 – Thông qua phương phán phát hành CPRL tăng vốn điều lệ

6.8 Tờ trình chi tiết số 8 – Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

 6.8.1 Tờ trình sửa đổi điều lệ 2023

 6.8.2 Điều lệ sửa đổi

7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu HĐQT, BKS 2023

8. Giấy đề cử ứng viên HDQT & BKS.

 8.1 Đơn đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT & BKS DAG của NBH

9. Phiếu bầu, phiếu biểu quyết

10. Biên bản họp HĐQT (dự thảo)

11. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (Dự thảo)

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869