dag uy tin khoi nguon tu chat luong
Dây chuyền sản xuất DAG
Dongaplast
Tấm ốp tường
Nhà máy Dag

DAG: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Cập nhật, bổ sung lần 2)

Tap doan nhua dong a dong tien

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) Trân trọng Công bố thông tin mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (cập nhật, bổ sung lần 2)

1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

3. Báo cáo HĐQT.

4. Báo cáo TGĐ

5. Báo cáo của BKS

6. Tờ trình ĐHĐCĐ

  6.1 Tờ Trình chi tiết số 1 – Thông qua các Báo cáo HĐQT BTGĐ BKS BCTC

  6.2 Tờ Trình chi tiết số 2 – Thông qua phân phối lợi nhuận 2021

  6.3 Tờ Trình chi tiết số 3 – Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022

  6.4 Tờ trình chi tiết số 4 – Thù lao cho HĐQT & BKS

  6.5 Tờ trình chi tiết số 5 – Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022

  6.6 Tờ trình chi tiết số 6 – Miễn nhiệm bầu bổ sung HĐQT BKS.

  6.7 Tờ trình chi tiết số 7 – Thông qua điều chỉnh một số ngành nghề ĐKKD

  6.8 Tờ trình chi tiết số 8 – Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

    6.8.1 Tờ trình sửa đổi điều lệ 2022

    6.8.2 Điều lệ sửa đổi

  6.9 Tờ trình chi tiết số 9 – TT thực hiện đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy SX

  6.10 Tờ trình chi tiết số 10 – Phát hành CP tăng vốn điều lệ

7. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu HĐQT, BKS 2022

8. Giấy đề cử ứng viên HDQT & BKS.

  8.1 Giấy đề cử ứng viên HDQT

9. Sơ yếu lý lịch ứng viên

  9.1. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Nguyễn Xuân Truường

  9.2. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Nguyễn Hữu Quân

  9.3. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Phạm Quang Huỳnh

  9.4 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT BKS Ngô Thị Trang

10. Phiếu biểu quyết

11. Phiếu bầu

12. Biên bản họp HĐQT (dự thảo)

13. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 (Dự thảo)

Mời quý cổ đông, Quý nhà đầu tư xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tập Đoàn Nhựa Đông Á

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Email us

Zalo

1900636869