DAG : Thông báo trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu » DAG - TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DAG day chuyen san xuat thanh profile

DAG : Thông báo trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

2. Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 5% ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thực hiện: 10/11/2017
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nới mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các văn phòng giao dịch của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/11/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu – cổ phiếu thưởng:
– Tỷ lệ thực hiện: 5% (20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu phát sinh do làm tròn sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ thập phân.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký nới mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các văn phòng giao dịch của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình luận

Your email address will not be published.

Email us

1900636869