UBND TP Hà Nội trao tặng bằng khen

Năm 2016, UBND Thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ DAG đã có đóng những góp nhất cho sự phát triển chung của Thành phố Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *